Pomáháme městům a obcím správně komunikovat.

Stejně jako v podnikovém marketingu jde v případě měst a obcí o vztah nabízejícího a poptávajícího. Na straně nabídky stojí město, poptávku obstarávají jeho cílové skupiny. Vstupem České republiky do Evropské unie získalo téma městského marketingu – po vzoru západních zemí – velkou váhu. Konkurenční boj měst o investory, podnikatele, turisty a občany není méně tvrdý než soupeření firem. Jako město, obec či region musíte umět náležitě komunikovat a spolupracovat. Toto umění vám pomůžeme zvládnout.

Proces

 

Promyšlená marketingová strategie může vašemu městu/obci přinést:

 

 • Lepší image z pohledu zvenčí i zevnitř.
 • Větší přitažlivost pro nejrůznější cílové skupiny.
 • Ekonomickou stabilitu, optimální řízení procesů a využití zdrojů od přírodních přes sociální po hospodářské.
 • Sounáležitost obyvatel, podnikatelů a dalších místních subjektů, hrdost na místní příslušnost.
 • Mocný nástroj v otázkách regionálního rozvoje, flexibilitu a konkurenceschopnost.

 

Městský marketing se zaobírá širokým spektrem témat. Patří mezi ně životní prostředí, vzdělání a pracovní trh, doprava, bydlení, maloobchod, revitalizace center, podpora investic, turismus i volnočasové aktivity.

 

V rámci městského marketingu s námi počítejte v těchto směrech:

 

 

Mediální audit měst a obcí

Slova audit se bát nemusíte. Nejsme kontroloři, ale konzultanti. Naším cílem je prozkoumat, jak komunikujete dnes, a navrhnout, jak úspěšněji komunikovat zítra. Společně nalezneme kladné stránky, vytipujeme slabá místa a odhalíme rezervy.

 
Proč mediální audit?

 

 • Jde o nezbytný krok k účinné či ještě účinnější komunikaci vašeho (městského či obecního) úřadu s veřejností.
 • Získáte reálný pohled na vaše dosavadní mediální a PR aktivity.
 • Dostanete odpovědi na otázky typu: Vynakládáme prostředky na tyto činnosti efektivně? Máme správně nastavenou komunikační strategii? Známe naše cílové skupiny? Umíme naše služby „prodat“? Jakou máme image, pověst, identitu?
 • Poznat klady a slabiny vaší stávající práce je příležitost, jak mnohé vytěžit pro budoucí úspěšnou prezentaci.

 

Náš mediální audit zahrnuje:

 

 • Analýzu existujících tiskových materiálů (letáky, prospekty, radniční časopis), veřejných webových stránek a komunikačních toků uvnitř radnice.
 • Osobní rozhovory s klíčovými pracovníky úřadu.
 • Hodnocení výsledků.
 • Doporučení, jakým způsobem, případně s jakými náklady opravit nedostatky či zavést chybějící komunikační prostředky.

 

Komunikační mix měst a obcí

Dáváte o sobě na veřejnosti náležitě vědět? Umíte správně nabízet vaše služby „klientům“, tedy obyvatelům, turistům, možným investorům? Dostatečně spolupracujete s firmami, politiky, sdruženími, institucemi, jednotlivci? Jaké jsou vaše vztahy se sdělovacími prostředky? Řešením těchto a spřízněných okruhů se zabývá náš komunikační mix.

 

V rámci komunikačního mixu nabízíme tyto nástroje:

 

 • Funkci tiskového mluvčího – obsadit post tiskového mluvčího je krok správným směrem.
 • Mediální trénink – pro představitele měst a obcí: jak nepodlehnout tváří v tvář novinářům.
 • Krizové řízení – náhlá krizová událost může smést vaši image, předejděte tomu.
 • Propagační činnost – pomůžeme vám s návrhem a tvorbou propagačních předmětů.
 • Podporu prodeje – navrhneme koncept v souladu s vašimi možnostmi aneb jak přilákat zákazníky.
 • Event marketing – pozitivní zážitky např. ze společenských akcí posílí vaše dobré jméno.

 

Funkce tiskového mluvčího

Samotný tiskový mluvčí nemůže obsáhnout všechny aktivity PR neboli vztahů s veřejností. Ale z pohledu marketingové strategie města či obce je zřízení pozice mluvčího prozíravý krok. Vhodného kandidáta na tento post vám pomůžeme najít, vyškolit a koordinovat.

 

K čemu funkce tiskového mluvčího?
 • Jako moderní město či obec chcete optimálně komunikovat s veřejností a dobře je informovat.
 • Ve vaší marketingové strategii je budování image, povzbuzování obyvatel k patriotismu, férové poskytování informací, otevřenost vůči nápadům a připomínkám občanů. To vše si přejete vhodným způsobem uskutečnit a prodat.
 • Potřebujete reprezentanta, který by se měl účastnit všech významných akcí ve vašem místě. Dále by neměl chybět na zasedáních rady a zastupitelstva, na vrcholných poradách a důležitých zasedáních.
 • Schází vám osoba, která vezme na svá bedra korektní informovanost vůči veřejnosti a bude pečovat o dobré vztahy se sdělovacími prostředky.

 

Rádi vám pomůžeme s vytipováním vhodných kandidátů na post tiskového mluvčího. A také s výběrem, proškolením a následným poradenstvím z naší strany. O dalších nástrojích mimo funkci tiskového mluvčího, které nabízíme v rámci Media relations jak městům, tak firmám, se můžete seznámit na jiném místě našich stránek pod položkou Tribune.

 

Mediální trénink

Někdy si situace vyžádá, aby se k ní vyjádřil samotný starosta, člen rady nebo jiný představitel města. Nikoliv tiskový mluvčí. Přesvědčivý projev a „akceschopnost“ pod palbou novinářských otázek si lze upevnit mediálním tréninkem.

 

V čem spočívá náš mediální trénink?
 • Jde o jednodenní školicí modul pro jednoho až pět účastníků.
 • Podle situace trvá čtyři až osm hodin.
 • Teoretická průprava se týká jednotlivých typů médií, jejich potřeb a hlavních zásad komunikace s novináři.
 • Důraz klademe na praxi: nácvik efektivní komunikace na kameru, analýza nahrávek.

 

Krizové řízení

Jistě vám jde o dobrou pověst. Nečekaná krizová situace ji ale může ohrozit. Často totiž láká nežádoucí pozornost médií. I krizi však můžete nejenom přestát „bez ztráty květinky“. Lze ji chápat i jako šanci v dobrém posílit jméno úřadu. Je ale nutné umět krizi řídit.

K čemu krizové řízení?

 • Přesně kvůli tomu, co uvádíme výše: správné krizové řízení zmírní nebo úplně odstraní dopad krize.
 • Krizová příprava znamená „být připraven“.
 • K tomu vám vypracujeme jednoduchý krizový manuál. Vymezí vám pravidla a nastaví procesy krizového řízení.

 

Propagační činnost

Chcete se zviditelnit. Prezentujete se především vůči subjektům zvenčí – investorům, návštěvníkům, novým obyvatelům, vůči široké veřejnosti. A také vůči vašim občanům. Kvalitní reklama patří k základním kamenům moderních měst a obcí. Pomůžeme vám s návrhem a tvorbou propagačních materiálů.

 

V oblasti propagační činnosti (merchandisingu) vytvoříme tyto koncepty:
 • Tištěný materiál propagující město/obec (pohlednice, prospekty, brožury, mapy, výroční zprávy, letáky, plakáty, kalendáře, video, nabídkové katalogy).
 • Webové stránky (viz webdesign).
 • Upomínkové předměty.

 

Podpora prodeje

Klasických nástrojů podpory prodeje je vícero. V městech a obcích najde uplatnění především možnost přilákat zákazníky. Dít se tak může formou nižšího nájemného v nebytových i bytových prostorách, které patří obci. Anebo tak, že jako obec budete sami investovat do pozemků určených potenciálním investorům.

 

Co pro vás můžeme v oblasti podpory prodeje udělat?
 • Provedeme audit, nezbytný k vyhodnocení stávající situace.
 • Navrhneme koncept a připravíme proces podpory prodeje.

 

Event marketing
Cílem marketingu událostí je připravit pro veřejnost zážitek. Pokud možno takový, na který se v dobrém slova smyslu nezapomíná. Kladné emoce prospějí vaší pověsti. S přípravou a realizací akce se můžete obrátit na nás.

 

V rámci event marketingu zajistíme:
 • Návrh příležitostí a témat pro pořádání událostí (např. oslava výročí v obci atd.).
 • Přípravu programu a kompletní koordinaci akce.
 • Vyhodnocení publicity.

 

Identita a kultura instituce

Jsou to dvě hlavní stránky, které tvoří image vašeho města. Nejste-li s ní spokojeni, je třeba začít u radnice. Přehodnotit její identitu a kulturu a nastolit změnu. Budování image se neobejde bez schopnosti komunikace. Sdílené hodnoty a tradice si zaslouží, aby byly správně prezentovány.

 

Identita a kultura aneb Ukažte veřejnosti vlídnou tvář

 

 •  Můžete stavět na mnohaletých zkušenostech a poslání vaší instituce.
 • Znáte historii a tradice vašeho města či obce, místních cílů, specifik, hodnot i způsobů komunikace.
 • Tušíte, kde jsou slabé a silné stránky města a že lze na jeho image pracovat.
 • Posilování identity a kultury je dlouhodobý, nikdy nekončící proces.
 • Nebojte se konfrontace názorů a spolupráce, buďte pružní a reagujte na měnící se okolnosti.

O čem komunikovat s veřejností?

 

 • Že si vážíte místních tradic, aktivit, lidí, přírody.
 • Že víte, v čem spočívá síla a hodnota vaší obce.
 • Že máte jasné záměry s rozvojem obce – objasněte vaše cíle, prostředky a důsledky.
 • Že péči o obyvatele a celou obec věnujete čas a úsilí.
 • Že vytváříte prostor pro veřejnou diskusi, výměnu názorů, a tím spoluzodpovědnost občanů za místní rozkvět.
 • Že vám záleží na zpětné vazbě od veřejnosti.

 

Předpokladem zvládnutí těchto úkolů je kultura samotné radnice. Jaké pracovní postupy a pravidla chování určují její chod. Nabízíme vám průzkum vaší organizační kultury. Tak můžete odhalit potenciál zaměstnanců a lépe jej využít ve prospěch instituce a celého města. Při analýze se soustředíme na všechny aspekty počínaje mírou ztotožnění pracovníků s vaší institucí přes jejich toleranci ke změnám až po personální politiku.

 

Jednotný vizuální styl města

Pilířem identity vašeho města či obce je jednotný vizuální styl. V něm se prolínají místní tradice, dnešek i pohled do budoucna. Radnice i město, chtějí-li se úspěšně zviditelnit, dbají o kompaktní formu prezentace. Obyvatelé i návštěvníci vidí, že mají tu čest s kulturou na úrovni.

 

K čemu jednotný vizuální styl radnice a města/obce?
 
 • Je nezbytný k vylepšení vaší celkové image.
 • Upevní komunitu občanů, jejich soudržnost a zainteresovanost na místním rozvoji.
 • Sjednotí mnohdy protichůdné zájmy nejrůznějších místních subjektů.

 

V rámci jednotného vizuálního stylu vám nabízíme vytvoření designového manuálu. Ten definuje pravidla používání barev, městského znaku, log a dalších místních symbolů. Pravidla mají být závazná za nejrůznějších okolností – od tvorby tiskovin po vzhled informačních tabulí či zastávek MHD.

 

Produktový list

Produktový list CityMarketing naleznete zde

 

Ceník

Orientační ceník našich služeb naleznete zde

 

CityMarketing v mediích

Zde naleznete články na téma CityMarketing ve spojení s naší agenturou.

 

 Fresh Marketing - březen 2010 zde

 

Informace o ochraně osobních údajů